w

Styret

Styret er Studentinords øverste organ.

26.04.201614:39 Line Johansen

Styrets hovedoppgaver er å føre tilsyn med den daglige driften og sørge for at bedriften har en forsvarlig organisering. Det er også styret som vedtar bedriftens budsjett og regnskap.

Styret består av 8 medlemmer. Studentene velger 4 på valgtinget. Det velges også 4 vararepresentanter som er første til fjerde vara.  2 utpekes av Nord universitet og 2 velges av og blant de ansatte i bedriften. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen og styreperioden begynner 1. mai.

Studentene har flertall i styret dersom de ønsker det. For Studentinord betyr dette at styrets leder er student som har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Styrets sammensetning pr. 1. mai 2016

Stian Hiis Berg, student, styreleder
Anita Eriksen, rep. Nord universitet
Beate Aspdal, rep. Nord Universitet
Atle Andersen, rep. ansatte
Lisbeth Vistven Thomassen, rep. ansatte
Ragna Staven, student, nestleder
Ola Kristoffer Nestvold, student
Maria Elise Olsen, student

Vara:
Jan Atle Toska
Rikke Mo Veie
Svein Tore Johnsen
Stig Naustvoll
Kine Lyngås
June Helen Haarberg
Ørjan Heldal
Ola Georg Gulstad